zorg

Onze school heeft een duidelijke visie op onderwijs en school beleven.
Onderwijs betekent meer dan lesgeven.
Wij trachten:
– kinderen te begeleiden in hun kind zijn en hun ontwikkeling
– kinderen in ruime mate kansen geven tot ontplooiing, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk, cultureel, steeds met oog voor hun leerontwikkeling en werkhouding
Zorg dragen is luisteren en kijken, signalen opvangen van kinderen, ouders en leerkrachten en daar acties aan koppelen.
Belangrijk hierbij is een sfeer van vertrouwen te creëren, waarin ieder zich veilig voelt, die mogelijkheden biedt om preventief te werken.
Zeer belangrijk hierbij is dat noden tijdig gesignaleerd worden. Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is essentieel.


HOE DOEN WE DIT?

Teamwerk is zeer belangrijk. Niemand staat alleen bij het nemen van beslissingen.
Wel belangrijk om weten is dat de klasleerkracht de eerste verantwoordelijke, de spilfiguur blijft in heel het didactisch handelingsproces.
Zorgcoördinatoren verbreden in de eerste plaats de draagkracht van de klasleerkracht en in nauwe samenwerking wordt naar de juiste weg gezocht, zorgcoördinatoren proberen een kwalitatief goede zorgstructuur op te zetten en te onderhouden. Zorgcoördinatoren hebben als taak alle zorginitiatieven te coördineren. De zorgcoördinator is een zichtbaar aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.


CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

Onze school werkt met een jaarkalender waarin concrete zorginitiatieven zijn verzameld. Iedere maand opnieuw staan bepaalde acties op het programma.
Zorgtaken situeren zich op 3 niveaus:
– Zorginitiatieven op niveau van de school
– Ondersteunen van het handelen van leerkrachten
– Begeleiden van leerlingen

Het takenpakket van de zorgcoördinator is vrij omvangrijk.

 1. klasinterne (tenzij het niet anders kan) differentiatie mee ondersteunen. Dit kan zowel preventief als remediërend zijn.
 2. observeren van die leerlingen waarvoor problemen doorgegeven werden door de klasleerkracht – problemen op leergebied en/of gedrag en sociaal functioneren.
 3. klassenraad voorbereiden en leiden = twee of drie keer per jaar de volledige klasgroep doorlichten, samen met directie, klastitularis en eventueel clb.
 4. Samenwerking met externen : logopedie / gon-begeleiding / scholen voor buitengewoon onderwijs. Wekelijks overleg met CLB-verantwoordelijke op school. De zorgcoördinator vervult een brugfunctie tussen de school en externe medewerkers.
  Voor diezelfde leerlingen afspreken met de leerkracht welke compensaties en dispensaties best worden toegepast en dit communiceren met de ouders.
 5. Individuele gesprekken met leerlingen met sociale en /of gedragsproblemen. Mogelijk verder onderzoek door revalidatiecentra, psycholoog, neuroloog, mogelijk in samenwerking met clb
 6. Klasonderzoeken: welbevinden en betrokkenheid (visie leerkracht leggen naast vragenlijstje dat we de leerlingen laten invullen), sociogram (relaties tussen leerlingen), we brengen ook de werkhouding van de leerlingen in kaart en van dit alles met de bepalen we samen met de leerkracht of er acties moeten gebeuren – op leerlingniveau, op klasniveau of, in samenspraak met directie, op schoolniveau.
 7. Zorgbeleid algemeen , schoolvisie en concretiseren ervan mee uitstippelen met directie. Wekelijks worden in een zorgvergadering door intern overleg concrete acties uitgestippeld.
 8. Er wordt extra aandacht besteed aan onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten. Via personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen en acties in de klas proberen we hierin een weg te vinden. Leerkrachten collegiaal coachen, indien nodig,  wordt een belangrijke taak van de zorgcoördinator.
 9. Veel gesprekken met ouders, soms met de klastitularis, soms alleen.
  Deze gesprekken vinden plaats wanneer meer nodig is dan wat haalbaar en draagbaar is voor de klastitularis. Samen met hen buitenschoolse stappen bespreken indien nodig. De ouders beslissen, het zijn hun kinderen.

Na enkele schooljaren zorgcoördinatie heeft onze school GIBO DRIEHOEK een duidelijke weg ingeslagen en is ze geëvolueerd  naar een zorgbrede school.
Wij hopen daar vandaag en in de toekomst actief ons steentje aan te mogen bijdragen.

meester Walter, zorgcoördinator