vijfde leerjaar

Bonjour, bienvenue, goeiedag…

Inderdaad, in de vijfde klas leer je een nieuwe taal: Frans!  Hiervoor gebruiken we de methode ‘Beaufort’.  Het uitgangspunt is actief spreken van de Franse taal en korte gesprekjes kunnen voeren met de juiste woordenschat.  Elke nieuwe les start met een lied en dialoog, op het einde van de lessenreeks zijn de leerlingen in staat zelf een dialoogje te schrijven.   Ja hoor: Franse toneeltjes.

Op het einde van de vierde klas kennen en kunnen de leerlingen al heel wat. We gaan deze kennis gebruiken en uitdiepen. Er worden verbanden gelegd tussen voorheen geleerde en nieuwe zaken. Het web van begrijpen en oefenen wordt groter en hopelijk ook steviger.

Het zelfstandig verwerken van opdrachten, het leren studeren en het zich leren organiseren om dit alles te verwezenlijken, is een proces dat geleidelijk aan geoefend wordt.

Tijdens  ‘zelfstandig werk’ volgt iedere leerling zijn eigen tempo en kiest men bovendien zelf welke opdracht eerst aan bod komt. De leerkracht is de hele tijd beschikbaar om individueel extra uitleg te geven en het werkproces te observeren, indien nodig bij te sturen. Zo groeien efficiënter en gemotiveerd leren.

Verbanden leggen komt sterk naar voor in de lessen wiskunde, zoals breuken omzetten in kommagetallen of vertalen naar procenten. Inzicht verwerven in nieuwe leerstof vanuit wat al gekend is.  Ook frissen we alle trucjes van het hoofdrekenen terug op, zodat ook jij een rekenkei wordt!

In de lessen taal gaat veel aandacht naar lezen maar in de vijfde klas laten we het ‘beginnend lezen’ stilaan achter ons om dieper in te gaan op verschillende soorten literatuur.  Nadenken over hoe onze taal in elkaar steekt en correct schrijven vormen een tweede luik. Gericht luisteren en spreken een derde. Het spreekt voor zich dat taal de drager is voor alle vakken. Zonder taal geen denken, geen wiskunde, geen wetenschappelijke vakken. Over taal leren en dit oefenen komt dus de ganse dag voor.

Bij het vak wereldoriëntatie vormen het verkennen en inzicht krijgen in historische, geografische, biologische en sociale onderwerpen het hoofddoel.  Een synthese van onze bevindingen wordt ingestudeerd en geëvalueerd in een toets.

Wat staat er nog op het programma?

Leren doen we om te leven… en niet omgekeerd!

Leven doe je als mens niet alleen. Op school en in de klas leren jonge mensen hoe je op een fijne manier met anderen omgaat.  Omgaan met anderen doe je continu, zodat het leren ervan verweven zit in de tijd dat kinderen op school doorbrengen: samen op weg naar en van school, samen spelen, leren, eten, … Deze sociale vaardigheden zijn voor elke leerling onmisbaar in de uitbouw van zijn leven: ze zijn gebaseerd op respect voor de ander.

Leren gebeurt ook buiten de vier klasmuren.  Geregeld trekken we er op uit: een bezoek aan de Kalmthoutse heide, maken we een natuurwandeling, verkennen we de moestuin en nog zoveel meer!

Liefst doen we dit met de fiets. Dit is ook ons vervoermiddel voor de vierdaagse bosklassen op het scoutsdomein van Drieboomkesberg in Westmalle. Deze meerdaagse gaat door in de eerste week na de paasvakantie.  Vier dagen samen op weg: dag en nacht, weg van de vertrouwde thuisomgeving.  Via spel- en andere activiteiten ontmoeten klas- en jaargenootjes elkaar in grotere of kleinere groep. Ze worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen: een heuse leerleefvierdaagse!!

meester Dirk, juf Barbara en juf Sarah